Algemene Voorwaarden:

Esther Interior

 

 

Artikel 1:

Elke offerte goedkeuring of overeenkomst betekent aanvaarding door de klant van mijn voorwaarden.

 

Artikel 2:

Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en Esther Interior is overeengekomen. (de algemene voorwaarden, opgesteld door Centraal Register Interieur Styling Professionals, staan op mijn site vermeld. En deze gelden bij ondertekening van offerte of overeenkomst.)

 

Artikel 3:

De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 4:

Wanneer een overeenkomst meer dan € 200,00 is, wordt een voorschot van 20% gevraagd. Dit voorschot dient betaald te worden alvorens enige uitvoering van diensten of ontwerpen.

 

Artikel 5:

De factuur dient betaald te worden binnen 8 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag ( met een minimum van € 25,00 ) als schadevergoeding.

 

Artikel 6:

Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is de Esther Interior daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Esther Interior dat aangeeft.

 

Artikel 7:

Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de interieurstylist niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 8:

Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieurstylist voor zover mogelijk en relevant over:

- de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;

- het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden;

- het tijdschema waarbinnen de interieurstylist de werkzaamheden uitvoert;

- een betalingsschema;

- een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen;

- op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en interieurstylist plaatsvindt;

- hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).

 

Artikel 9:

Indien een klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan mij een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Indien ik zelf de overeenkomst verbreek of annuleer of indien de overeenkomst door mijn toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding ten laste van mij.

 

Artikel 10:

Op de opdracht tussen opdrachtgever en interieurstylist is Nederlands recht van toepassing.

Verschil van mening tussen opdrachtgever en interieurstylist wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 11:

Alle schetsen, ontwerpen, digitaal materiaal, prototypes etc. Uitgevoerd door Esther Interior blijft exclusief eigendom van Esther Interior.

 

Artikel 12:

Fotomateriaal, schetsen etc mogen door Esther Interior op haar site geplaatst worden.

 

Verder gelden de algemene voorwaarden interieurstylist – opdrachtgever. (www.estherinterior.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTS/NIEUWS

De eerst volgende workshop mogelijkheden zijn op:

 

- 3   November 2016

- 17 November 2016

 

Voor meer informatie zie de "Workshop" pagina

CONTACT

Tel: 0650885310

welcome@estherinterior.com